VD har ordet

2019 och början av 2020 har varit en händelserik period för Collector på många fronter. Framåt har vi en tydlig strategisk agenda och jag ser fram emot att vidareutveckla Collector tillsammans med resten av organisationen.

MARTIN NOSSMAN, VD

Tydligt och modigt ledarskap

Susanne Bruce har lång erfarenhet av egenföretagande och jobbar sedan två år tillbaka på Collector Bank med fokus på företagets gemensamma processer och administration.

Nyckeltal

Data Science

På Collector jobbar inte bara banktjänstemän. Här finns en bred mix av kompetenser och avdelningar som på olika sätt bidrar till att skapa lönsamhet och hjälpa våra kunder. En avdelning som har stor betydelse för flera delar av verksamheten är Data Science.

Viktiga händelser

Renodling

Arbetet med att renodla Collector och fokusera på kärnverksamheten fortlöper. Under hösten 2019 upphörde Collector med nyutlåning av bolån och i december slutfördes avyttringen av den svenska uppdragsinkassoversamheten Colligent. I början av 2020 tog Collector beslut om att avyttra Collector Ventures under året.

Extra kreditförlustreservering

I samband med bokslutet för det fjärde kvartalet 2019 gjorde Collector en extra kreditförlustreservering om 800 MSEK med anledning av mer konservativa antaganden om framtiden. Collector har även noterat en förändrad prisbild på andrahandsmarknaden för inkassoportföljer. Av 800 MSEK är 600 MSEK hänförligt till segmentet Privat och 200 MSEK är hänförligt till segmentet Företag.

Nyemission

Collector har under det första kvartalet 2020 genomfört en företrädesemission om 1027 MSEK (före transaktionskostmader) i syfte att stärka bolagets kapitalbas.

Våra 4 affärsområden

Collector har två segment, Privat och Företag, och inom dessa finns fyra affärsområden med olika typer av kunder och erbjudanden. Collector bedriver sin verksamhet utifrån de fyra affärsområdena för att säkerställa fokus på såväl befintliga som nya kunder inom respektive kundgrupp och för att öka den interna effektiviteten och transparensen. Här kan du läsa mer om respektive affärsområde och våra erbjudanden.

Kultur och värderingar

Collector har tre kärnvärden som präglar vår kultur och vilka vi är: entreprenörskap, etik och engagemang. Dessa värdeord beskriver hur vi är och vill uppfattas samt hur vi ska agera i alla situationer – såväl mot kunder och samarbetspartners som gentemot varandra.

Möt några av våra medarbetare

Livet på Collector skiljer sig på många sätt från andra banker. Här jobbar ekonomer, jurister, analytiker, IT-utvecklare och designers sida vid sida, i en föränderlig miljö med en stark framåtanda, där teamkänsla och utbytet mellan kollegor är viktigt. Här delar några av våra medarbetare med sig av sina tankar om sin arbetsplats och sin utveckling här.

Collectors fullständiga årsredovisning

Här hittar du vår fullständiga ekonomiska redovisning, bolagsstyrningsrapport samt hållbarhetsredovisning. Vill du ha ett tryckt exemplar, maila